Pair-up Bonus Rank (Gem)

1/16/2021 12:00:47 AM
Country/PlayerRankBonus
mylyco1 Gem: +, Vip: +1 days, Rates: +200, Skill Points: +200
Estranho2 Gem: + , Vip: +1 days, Rates: +180, Skill Points +180
SOAD3 Gem: + , Vip: +0 days, Rates: +80, Skill Points +80

1/9/2021 12:00:51 AM
Country/PlayerRankBonus
mylyco1 Gem: +, Vip: +0 days, Rates: +100, Skill Points: +100
Estranho2 Gem: + , Vip: +1 days, Rates: +180, Skill Points +180

1/2/2021 12:00:59 AM
Country/PlayerRankBonus
mylyco1 Gem: +, Vip: +0 days, Rates: +100, Skill Points: +100

12/26/2020 12:00:57 AM
Country/PlayerRankBonus
Estranho1 Gem: +, Vip: +1 days, Rates: +200, Skill Points: +200

12/19/2020 12:01:00 AM
Country/PlayerRankBonus
Estranho1 Gem: +, Vip: +1 days, Rates: +200, Skill Points: +200

12/12/2020 12:01:00 AM
Country/PlayerRankBonus
mylyco1 Gem: +, Vip: +1 days, Rates: +200, Skill Points: +200
Estranho2 Gem: + , Vip: +1 days, Rates: +180, Skill Points +180